Villa Park MED & SPA to najlepszy Hotel Spa w Ciechocinku – dwa baseny, własna tężnia, duża strefa Saltaris Spa. Zobacz najnowsze promocje – zapraszamy!

Regulaminy

Regulamin hotelu

Hotel Villa Park MED&SPA
w Ciechocinku

Uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 • Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 • Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 • Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 • Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 12.00 jest traktowane jako pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobą, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za która uiścił opłatę.
 • Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
 • Przebywanie osób nie zameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne w wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
 • W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 • W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócano ono spokoju pobytu innych Gości.
 • Gość hotelowy ponosi pełna odpowiedzialność materialna i prawna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektr ycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Na terenie obiektu występuje zakaz palenia otwartego ognia bez zgody dyrekcji hotelu.
 • Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamkniecie drzwi i upewnić się, że są zamknięte. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi reakcję.
 • Śniadania i posiłki w formie bufetu serwowane są w restauracji hotelowej w określonych godzinach. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie wynoszenie jedzenia poza restaurację. Wyjątek stanowią zamówione dodatkowo usługi room service dostarczane na życzenie Gościa do pokoju przez obsługę hotelową.
 • Hotel zastrzega sobie aby Gość nie wnosił na teren resortu jedzenia, napoi alkoholowych, napoi bezalkoholowych w celach konsumpcji.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 • W przypadku zaistnienia zapachu dymu tytoniowego w pokoju Gościa, Gość obciążony zostanie kosztami dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju w wysokości 900 zł.
 • Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.

DYREKCJA

REGULAMIN HOTELU